Skydd av personuppgifter

Extra information om dataskydd

 

Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?

Identitet: TRAVELGENIO, S.L.

Postadress: C/ Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid, Spanien

Telefon:+46 (0) 844 683 618

Kontakt: https://se.travelgenio.com/customerservices/sv-SE/221

Ansvarige för dataskydd (DPO): Gustavo Ferrero

Kontakt DPO.: [email protected]

I vilket syfte behandlar vi dina personuppgifter?

 

I enlighet med EU-föreskriften 2016/679 Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), informerar vi att TRAVELGENIO, S.L. behandlar sina kunders uppgifter i följande syfte:
* Utföra en korrekt behandling av köp, bokning, konsultation eller utskick av alla typer av resebiljetter eller -kuponger.

* Förbättra tjänsterna för vilka du registrerar dig med hjälp av studier av ditt beteende som användare för att anpassa dem efter dina preferenser och behov.
* Utveckla en kommersiell profil med hjälp av informationen vi fått för att skicka personlig reklam via cookies.
* Skicka rapporter och erbjudanden med reklam från Travelgenio och från tredje parts samarbetspartner:AirHelp, RentalCars, Booking.com.
* Förhindra missbruk och bedrägeri (till exempel, bedrägliga aktiviteter, attacker av tjänstavslag, utskick av spam, o.s.v.).
* Utlämnning av uppgifter till organismer och offentliga myndigheter, endast om lagen så kräver.
Hur länge bevarar vi dina uppgifter?

 

Dina uppgifter bevaras så länge den kontraktuella och kommersiella relationen varar för att uppfylla lagliga förpliktelser, eller tills du ber att de raderas.
Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter?

 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är verkställandet av ett kontrakt med Travelgenio i samband med köpta tjänster och produkter.
Till vilka mottagare lämnas dina uppgifter ut?

 

Om du gett samtycke kommer dina uppgifter att delges till de andra organismer som behöver dina uppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten som köpts, liksom globala distributionssystem, flygbolag, hotell och liknande anläggningar, hotellgrossister och tour-operatörer, liksom Travelgenios tjänstleverantörer. De kan även lämnas ut om en laglig förpliktelse förekommer.
Vilka är dina rättigheter när du förser oss med dina personuppgifter och hur kan du utöva dem?

 

Du har rätt att få bekräftelse om vi på Travelgenio behandlar personuppgifter som rör dig, eller inte. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, liksom att begära korrigering av uppgifter som inte stämmer och i förekommande fall, begära radering när de till exempel inte längre behövs för de syften för vilka de inhämtades. I vissa fall kan du begära begränsning av behandling av dina uppgifter. I dessa fall kommer vi endast att bevara dem för utövande eller försvar av reklamationer.

I vissa fall och av anledningar i samband med din enskilda situation, kan du motsätta dig behandlingen av dina uppgifter. Travelgenio slutar att behandla uppgifterna, förutom i händelse av rättsliga krav eller för utövande och försvar av eventuella reklamationer.
Om du vägrar att tillhandahålla de uppgifter som efterfrågas under boknings- eller köpprocessen av flygbiljetter eller om de tillhandahållna uppgifterna inte är kompletta och/eller precisa kan vi inte bemöta din bokning eller köp av resan på ett tillfredsställande sätt och inte heller någon annan begäran som kräver specifika personuppgifter.
Likaså kan du utöva rätten till portabilitet av uppgifter, liksom att ta tillbaka ditt samtycke du gett vid tidigare tillfälle, utan att detta påverkar behandlingens laglighet grundad på samtycket du gett innan du tar tillbaka det.
Om du vill använda någon av rättigheterna kan du vända dig till oss via länkarna i https://se.travelgenio.com/customerservices/sv-SE/221
Kom ihåg att tillhandahålla så mycket information som möjligt gällande din begäran:
* Namn och efternamn
* Mejladressen som användes för kontot eller portalen som begäran gäller.
Du kan vända dig till Agencia Española de Protección de Datos [Spanska dataskyddsmyndigheten] och andra offentliga organismer för reklamationer som gäller behandlingen av dina personuppgifter.
Vilka cookies använder vi?

 

För att ta reda på vilka cookies vi använder på vår webbplats/mobilapp kan du gå in på vår Policy om Cookies via följande länk: https://se.travelgenio.com/pages/riktlinjer-for-cookies

Villkor för tillgång och användning av vår webbplats

 

Tillgången till vår webbplats är endast användarnas ansvar och de antas godkänna och känna till dess lagliga tillsägelser och användarvillkor. Travelgenio förbehåller sig rätten att är som helst göra hur många ändringar och modifieringar som de anser lämpliga och nödvändiga för webbplatsen utan förvarning.
Förpliktelse att använda webbplatsen och dess innehåll på ett korrekt sätt

 

Användaren åtar sig att använda webbplatsen på ett korrekt sätt och enligt lag, denna Juridiska information och de instruktioner och meddelanden som delges användaren.
Användare förpliktigar sig att endast använda webbplatsen och dess innehåll i lagliga syften som inte är förbjudna, och som inte strider mot gällande lagstiftning och/eller kan orsaka skada på Travelgenios eller tredje parts lagliga rättigheter och/eller kan orsaka skador, direkt eller indirekt.
Användaren avstår alltså från att använda innehållet på webbplatsen i olagliga syften, som är förbjudna enligt denna Juridiska information, som kan skada rättigheterna och intressena av tredje part och som, på vilket som helst sätt, kan skada, göra oanvändbar, överbelasta, förstöra eller hindra normalt användande av webbplatsen, IT-utrustning eller dokument, filer och allt annat innehåll lagrat på någon av IT-utrustning (hacking) som tillhör Gruppen, andra användare eller vilken som helst annan internetanvändare (hårdvara och mjukvara).
Dataskyddspolicy
I enlighet med lagen om dataskydd (Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, 3/2018) informerar härmed TRAVELGENIO SL, med adress i på C/ Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid, Spanien (härefter TRAVELGENIO), användaren att då denne navigerar på http://www.travelgenio.se/ eller www.travelgenio.com, härefter WEBBPLATSERNA eller vi köp, måste de tillhandahålla vissa grundläggande Personuppgifter som kommer att behandlas både på ett automatiserat sätt som på ett icke automatiserat sätt, och de kommer att inkorporeras i motsvarande automatiserade arkiv, efter att de registrerats hos behörig myndighet, som TRAVELGENIO äger och ansvarar för.
TRAVELGENIO kommer att be om vissa Personuppgifter som kommer att vara obligatoriska för att kunna slutföra bokningen av den avtalade produkten.
Den automatiserade inhämtningen och behandlingen av Personuppgifterna har som syfte att underhålla den kontraktuella relationen med TRAVELGENIO och hanteringen av köp, bokning, konsultation, och utskick av alla slags biljetter eller kuponger för resor – hantering, administration, förbättring och samstämmighet med preferenser för produkter och tjänster – liksom utskick, via traditionella medel och/eller elektroniska, administrativ, teknisk, organisatorisk och/eller kommersiell information om produkter och tjänster som erbjuds eller kan erbjudas av TRAVELGENIO och dess samarbetsföretag.
Likaså kommer personuppgifter att inhämtas i följande syften:

 1. De som rör aktiviteter av en återförsäljande resebyrå.
  2. Leverans till de berörda av tjänsten som användaren begärt.
  3.         Verifiering av kreditkort och andra betalmetoder.
  4.         Studier av hur användaren använder tjänsterna.
  5.         Verifiering, underhåll och utveckling av system och statistiska analyser.
  6.         Reklam, erbjudande och kommersiell analys.
  7.         Utskick av enkäter, som användaren inte har någon skyldighet att svara på.
  8.         Mottagning av automatiska telefonsamtal (utan mänsklig interaktion) eller sms för direktförsäljning, reklam eller för ändamål i samband med den tecknade tjänsten, inklusive sms av Premium-typ.

Användaren ansvarar, i alla fall, för uppriktigheten av uppgifterna som tillhandahållits. TRAVELGENIO förbehåller sig rätten att utesluta från de registrerade tjänsterna användare som tillhandahållit falska uppgifter, med förbehåll för andra åtgärder enligt lag.
Överlämnandet av de uppgifter som krävs för att teckna Tjänsten av KUNDEN är obligatorisk. TRAVELGENIO kan neka den intresserade registrering om denne inte tillhandahåller uppgifterna. Ägaren till uppgifterna auktoriserar uttryckligen TRAVELGENIO att lämna ut uppgifter till organismer som behöver dessa uppgifter för att behandlingen av uppgifterna som auktoriserats av användaren, för att kunna leverera tjänsten som användaren begärt av TRAVELGENIO, såsom flygbolag, hotell eller liknande, hotellgrossister och tour-operatörer, eller för det auktoriserade användandet enligt dessa Villkor.
TRAVELGENIO kan, och till och med bör, lämna ut Personuppgifterna till andra företag i samma syfte som angetts för inhämtning av uppgifter i ovanstående paragraf.
Ägaren av uppgifterna ger sitt uttryckliga samtycke till utlämnandet eller delgivningen av uppgifterna inkluderade i ovan nämna fil till dessa företag. TRAVELGENIO garanterar dock säkerheten av sekretessen och skyddande av Personuppgifter i internationella överföringar av uppgifter som kan ske på grund av dessa utlämningar. Beroende på destination, bokning eller köp, varnas användaren att dennes personuppgifter bör lämnas ut för att kunna slutföra bokningen eller köpet till företag i länder eller med nationaliteter som inte garanterar säkerheten av personuppgifterna så deras lagstiftning inte kräver det. Detta innebär att köp, bokning eller konsultation av resor, biljetter eller kuponger av dessa företag eller nämnda länder innebär uttryckligt samtycke för utlämning av uppgifter som behövs för att slutföra köpet, konsultationen eller bokningen.
Ägaren av uppgifterna har alltid rätt att få tillgång till de automatiserade filerna och kan utöva sin rätt att korrigera, radera eller motsätta sig dem enligt dataskyddslagen samt att ta tillbaka sitt samtycke för behandling och utlämning av personuppgifter. För att använda någon av rättigheterna kan du vända dig till oss via länkarna i https://se.travelgenio.com/customerservices/sv-SE/221
I enlighet med avtalet som tecknats mellan EU-kommissionen och Tullmyndigheten i USA angående Flyg- och transportsäkerhet från 2001 auktoriserar användaren som bokar flygbiljett till USA eller med mellanlandning där, uttryckligen att TRAVELGENIO lämnar ut personuppgifterna som tillhandahållits av användaren till Tullmyndigheten i USA, för att kunna öka säkerheten inom flygtransport.
TRAVELGENIO har antagit de säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag, för sina installationer, system och arkiv. Likaså garanteras Personuppgifternas sekretess.
® 2009-2018 TRAVELGENIO SL. Med ensamrätt. All rights reserved.